Algemene voorwaarden Vormenbrouwer

Beste klant of deelnemer aan één van mijn programma’s,
In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met me op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

  • Ik: Monique van der Vorm in m’n bedrijf Vormenbrouwer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73604569, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
  • Diensten: de door Vormenbrouwer te verlenen diensten zoals beschreven op www.vormenbrouwer.nl waaronder het verschaffen van toegang tot de besloten groep, de training  en een-op-een sessies. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via advertenties en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij specifiek in het aanbod vermeld. Dan is de aanbieding geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
Ik kan niet aan een aanbieding worden gehouden als jij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een vergissing of typfout bevat. 

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Of als je hebt ingeschreven via de website voor een dienst.
Wanneer jij een training geheel of gedeeltelijk gevolgd hebt, ben je verplicht het volledige aanschafbedrag te vergoeden. In alle andere gevallen, als de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan vergoedt je in ieder geval alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Eventuele (schets)ontwerpen mag je niet gebruiken.

Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Diensten

Je kunt tegen betaling een dienst afnemen.Als ik de vormgeving van een product doe, dan spreken jij en ik samen de data af voor de planning van het project. 
Besprekingen zijn per mail, telefonisch of via Skype. Als op jouw verzoek, bezoek op locatie nodig is, reken ik reisuren tegen 50% van het uurtarief en € 0,25 per km door.

Toegang tot de training is persoonlijk. Je mag de materialen uit de training niet met anderen delen. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een training. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur hebt.

Vergoeding en betaling

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Eventuele stockfoto’s, fotografie, tekstproductie/redactie, domeinnamen, hosting, verzendkosten, productiekosten, of andere kosten van derden zijn exclusief, tenzij anders aangegeven.

Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen. In het geval van een training moet de betaling gedaan zijn voordat de training start. In de andere gevallen factureer ik achteraf. Bij grote opdrachten factureer ik in delen. Als ik hiervan afwijk of jij wil er graag van afwijken, dan bespreken we dat vooraf. Ik e-mail je de factuur.

Aan extra correcties buiten de aangegeven momenten of correcties die zo ingrijpend zijn en afwijken van de besproken opzet zijn eventuele kosten verbonden. Deze overleg ik vooraf.

Ontbindingsrecht / annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Monique van der Vorm via monique@vormenbrouwer.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot de training worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden diensten. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de diensten wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Wanneer jij een geplande training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie) dan doe ik er alles aan om dit eenmalig in te halen, hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het onthouden van de trainigsdatum en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat je de datum hebt gemist. Wel kunnen we samen in alle redelijkheid kijken naar een oplossing.

Overmacht

Ik ben niet aansprakelijk als gevolg van overmacht:

  • Een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Vormenbrouwer
  • Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  • Belemmeringen als gevolg van de door jou gebruikte hard- en software
  • Brand
  • Ongeval of ziekte van Monique
  • Denial of Services (DoS) aanvallen
  • Onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet afhankelijk van de wil van Vormenbrouwer is.

Als ik door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd ben de overeenkomst na te komen, kan ik de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Jij hebt in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me weten door te mailen naar monique@vormenbrouwer.nl.

Wie weet tot binnenkort!

Monique van der Vorm
monique@vormenbrouwer.nl

Vormenbrouwer
Smithuisstraat 29
7631 GE Ootmarsum

KvK 73604569
BTW NL001630905B65

Vormenbrouwer (Monique) is grafisch vormgever én webdesigner die, met oog voor detail, heldere ontwerpen maakt met sterke inhoud. 

Heb je een logo, huisstijl, nieuwe website of infographic nodig? Ik brainstorm samen met jou en geef een persoonlijk advies.

Vormenbrouwer

Smithuisstraat 29, 7631 GE Ootmarsum
06 - 42 49 14 49 
monique@vormenbrouwer.nl

KvK nr: 73604569
BTW nr: NL001630905B65
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden